Kadra pedagogiczna zatrudniona w PCE.


Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w PCE - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

1. mgr Joanna Knauber nauczyciel mianowany, psycholog. Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła Kurs Psychoterapii w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu na kierunku Szkoła Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Gestalt. Obecnie w trakcie uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej
rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jest członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Ukończyła kurs I stopnia komunikacji alternatywnej ,,MAKATON”.
Działalność zawodowa: diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się, pomoc osobom mającym problemy emocjonalne, lęki, zaburzenia w odżywianiu. Prowadzi również zajęcia grupowe dla uczniów ztrudnościami w koncentracji uwagi. Interesuje się psychoterapią systemową, ericksonowską, sportem  i muzyką.

2. mgr Kamila Kmiecik nauczyciel kontraktowy, psycholog. Absolwentka SWPS we Wrocławiu, ukończyła psychologię ze specjalnością kliniczną. Obecnie w trakcie studium terapii dzieci i młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Ukończyła również szkolenia z zakresu symultaniczno – sekwencyjnej nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej oraz
kurs I stopnia komunikacji alternatywnej ,,MAKATON”.  Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami lękowymi, trudnościami dydaktycznymi oraz wychowawczymi. W poradni prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi.
 3. mgr Magdalena Kożuch - nauczyciel mianowany, pedagog, tyflopedagog. Absolwentka Wydziału Pedagogiki o kierunku terapia pedagogiczna Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, podyplomowych studiów logopedycznych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz podyplomowych studiów tyflopedagogiki. Działalność zawodowa: diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży, w tym dzieci z niedowidzeniem,  zajęcia terapii indywidualnej oraz terapia grupowa dla dzieci z obniżoną sprawnością graficzną. Prowadzi spotkania psychoedukacyjne dla rodziców oraz rady szkoleniowe dla nauczycieli.

4. mgr Bernarda Kurczewska - nauczyciel dyplomowany, pedagog, surdopedagog, logopeda. Od 2002 roku dyrektor PCE. Absolwentka pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej o specjalizacji resocjalizacja na Uniwersytecie Opolskim, studiów podyplomowych Logopedii i Terapii Pedagogicznej na Uniwersytecie Opolskim, studiów podyplomowych Organizacji i Zarządzania  ,,Menedżer w Oświacie” w Kaliszu, kursu kwalifikacyjnego z surdopedagogiki. Certyfikat I stopnia terapii EEG Biofeedback, ukończony kurs I stopnia komunikacji alternatywnej ,,MAKATON", symultaniczno - sekwencyjna metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej.

Działalność zawodowa: profilaktyka, diagnoza i terapia logopedyczna dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, prowadzenie terapii EEG Biofeedback, prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów oraz pedagogów szkolnych. Konsultacje dla rodziców, nauczycieli.

5. mgr Monika Maciaszek - nauczyciel
dyplomowany, neurologopeda. Absolwentka filologii polskiej i logopedii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz neurologopedii Akademii Pedagogiki Specjalnej w
Warszawie. Certyfikat kursu I stopnia komunikacji alternatywnej ,,MAKATON”. Badacz w programie „Przesiewowych badań słuchu dzieci ze szkół podstawowych Polski Zachodniej”, uczestnik kursów AAC. Działalność zawodowa: profilaktyka, diagnoza i terapia dzieci z zakłóceniami i zaburzeniami komunikacji językowej ( zajęcia „wczesnego wspomagania rozwoju” ), przesiewowe badania mowy i słuchu, zajęcia grupowe.

6. mgr Bożena Morawiec - nauczyciel dyplomowany, logopeda. Absolwentka filologii polskiej, wychowania przedszkolnego na Uniwersytecie Wrocławskim oraz podyplomowych studiów Logopedii Uniwersytetu Warszawskiego. Działalność zawodowa: profilaktyka, diagnoza i terapia indywidualna i grupowa wad wymowy oraz wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy.

7. mgr Paulina Pietruszka - nauczyciel kontraktowy, pedagog. Absolwentka pedagogiki specjalnej o specjalizacji resocjalizacja, kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej, kursu kwalifikacyjnego języka migowego - tłumacz języka migowego oraz wykładowca/trener języka migowego.

Działalność zawodowa: diagnoza i terapia indywidualna i grupowa  uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi oraz ze specyficznymi trudnościami w nauce. Prowadzi spotkania psychoedukacyjne dla rodziców oraz rady szkoleniowe dla nauczycieli.

8. mgr Anna Poborca - nauczyciel dyplomowany, psycholog. Absolwentka psychologii i pedagogiki. Działalność zawodowa: profilaktyka, diagnoza i terapia zaburzeń emocji i zachowania, trudności szkolnych i wychowawczych.

9. mgr Aleksandra Rawska nauczyciel dypolmowany, psycholog z wieloletnim doświadczeniem pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej, szkole podstawowej, szkole specjalnej i gimnazjum. Absolwentka kierunku psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim i studiów podyplomowych w zakresie diagnozy i orzecznictwa upośledzenia umysłowego. Działalność zawodowa: diagnoza i ocena rozwoju umysłowego dzieci,   młodzieży i dorosłych. Prowadzi zajęcia wspomagające rozwój małego dziecka z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym.Uczestniczy w Programie edukacyjno – terapeutycznym „ Ortograffiti”, prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z uczniami na terenie poradni. Prowadzi zajęcia warsztatowe z orientacji zawodowej dla uczniów gimnazjum. 

10. mgr Joanna Wilk - nauczyciel dyplomowany, pedagog, arteterapeuta. Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych oraz pedagogiki ( specjalność – poradnictwo ) Uniwersytet Wrocławski. Studia podyplomowe „Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami” Uniwersytet Wrocławski, studia podyplomowe ,,Arteterapia"  Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości oraz kurs instruktorski ,,Tańce w kręgu". Ukończone szkolenia : kurs I stopnia komunikacji alternatywnej ,,MAKATAON”, metoda symultaniczno – sekwencyjna Jagody Cieszyńskiej. Metoda ruchu rozwijającego  Weroniki Sherborn –
I stopień.
Działalność zawodowa: terapia EEG Biofeedback, diagnoza i  terapia dzieci z trudnościami dydaktycznymi ( w tym ze specyficznymi trudnościami: dysleksja, dysortografia, dysgrafia ). Prowadzi zajęcia profilaktyczne z zaburzeń w odżywianiu, orientacji zawodowej oraz ze sposobów radzenia sobie z gniewem i agresją. Ponadto wspiera utalentowane plastyczne dzieci i młodzież prowadząc warsztaty doskonalące umiejętności rysunku i malarstwa. W ramach wczesnego wspomagania rozwoju prowadzi zajęcia arteterapeutyczne zawierające elementy tańca, bajkoterapii i swobodnego wyrażania się poprzez sztukę ( rysunek i malarstwo ).

Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni
w  PCE - Bibliotece Pedagogicznej.

1. mgr Dorota Pawłowska - nauczyciel dyplomowany, bibliotekarz. Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uniwersytet Wrocławski oraz studiów podyplomowych ,,Zarządanie placówką oświatową" DODN Jelenia Góra. Zainteresowania: książka, film, sport.

Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni
w  PCE - Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

1. mgr Gabriela Lindenbalt - nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny z matematyki i informatyki. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji w projekcie powiatowym ,,Wdrożenie kompleksowego systemu rozwoju szkół Powiatu Kamiennogórskiego".